OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 08. 08. 2022)

Na svatbách jsme již zažili téměř vše možné i nemožné. Sepsali jsme proto tyto obchodní podmínky, které vás nemají pouze informovat, nýbrž i sloužit jako návod k prevenci komplikací, k nimž na svatbě může dojít.

Souhlas a definice

Fotografem či kameramanem (dále jen Fotograf) je Yorge; Fyzická osoba bude blíže určena ve smlouvě o dílo, kterou Fotograf uzavírá s Klientem, tj. snoubenci, kteří si u Fotografa objednali služby či produkty.

Veškeré objednávky, služby nebo transakce mezi Fotografem a Klientem, ať už učiněné ústně či písemně, podléhají těmto Obchodním podmínkám.

Autorské právo

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem Fotografa. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Fotografa.

Klienti, kteří si u Fotografa objednali služby, mohou Dílo používat výlučně pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Rezervace a platby

Pro pevnou rezervaci svatebního termínu je nutné složit zálohu. Fotograf závazně rezervuje Klientem zvolený termín až po uhrazení zálohy. Záloha za objednané služby je splatná v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa.

Tato záloha je v případě zrušení rezervace, přeložení či zrušení svatby ze strany Klienta nevratná vyjma případu, kdy Klient odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se Fotograf nebude moci v daný termín na svatbu dostavit (např. z důvodu nemoci, zranění, atp.), bude záloha Klientovi navrácena.

Doplatek za sjednané služby je splatný ihned po svatebním dni v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa. Postprodukce fotografií nebo záběrů probíhá až po uhrazení doplatku.

Vyhotovení

Rychlost zpracování Díla je vždy podmíněná současným vytížením Fotografa. Běžná doba odevzdání Díla je 2 týdny až 2 měsíce. Fotograf si vyhrazuje právo tuto lhůtu kdykoliv prodloužit, např. z důvodu nemoci nebo nadstandardního sezónního vytížení.

Jiní fotografové

Vyhrazujeme si právo být na svatbě jediným Fotografem. Druhý Fotograf je možný pouze po předchozí domluvě.

Harmonogram

Pokud je to relevantní, Klient potvrdí harmonogram svatebního dne během týdne před svatbou. Jakékoliv důležité změny v harmonogramu či místech konání musí být ohlášeny řádným způsobem a včas.

Ideální příležitostí je předsvatební schůzka, kterou má Klient možnost využít během týdne před smluveným termínem svatby.

Omezení Fotografa

Fotograf může být omezen předpisy, pravidly, popř. správcem místa konání svatby. Klient bere na vědomí, že tyto případné restrikce mohou mít negativní vliv na celkové možnosti Fotografa během výkonu práce.

Jakékoliv žádosti, jednání a komunikace s vedením, úřady či správci za účelem udělení výjimek pro vstup atp. má na starost Klient; Fotograf poskytuje pouze technická doporučení.

Vstup a povolení

Je-li pro vstup na Klientem požadovaná místa, v nichž bude Fotograf poskytovat své služby, vyžadováno vstupné nebo povolení, je povinností Klienta všechna tato povolení či vstupné zajistit.

Pokud toto Klient nezajistí, Fotograf nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zpoždění či zamezení vstupu. Jakékoliv náklady spojené se vstupným apod. hradí Klient.

Parkování

Pokud si je Klient vědom toho, že je v místě konání parkování problematické nebo je vyžadováno povolení, je v zájmu Klienta pro Fotografa parkovací místo vyhradit, zarezervovat, či zařídit potřebná povolení.

Fotograf není odpovědný za ušlý čas způsobený komplikacemi s parkováním. Jakékoliv náklady spojené s parkováním hradí Klient.

Vzniklé náklady

U cest na svatby po České a Slovenské republice bude doprava zahrnuta v cenové nabídce. U zahraničních svateb bude cestovné stanoveno individuálně a nebude v cenové nabídce zahrnuto.

U cest delších než 2 hodiny hrozí větší riziko dopravních komplikací. Aby se jim Fotograf vyhnul, pokusí se s Klientem domluvit na příjezdu den před svatbou a zařízení ubytování v místě konání. Ubytování v těchto případech hradí Klient.

Klient je povinen Fotografovi na celý den zajistit občerstvení. Pokud Klient toto nezajistí, Fotograf má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.

Omezení odpovědnosti

Fotograf není odpovědný za ušlý čas či sníženou kvalitu fotografií/záběrů z důvodů, které nemůže ovlivnit.

Mezi tyto důvody patří např.: překážky kladeny ze strany svatebních hostů, příliš temné prostory obřadních síní a kostelů, zamezení vstupu do konkrétních míst matrikářem či farářem, neestetická pozadí, čekání na opožděné hosty a dodavatele, špatné osvětlení, špatné počasí, opoždění harmonogramu, poskytnutí špatné adresy místa konání apod.

Fotograf není odpovědný za nedoručení jakéhokoliv snímku předmětu či osoby na svatbě. Má-li Klient konkrétní přání o způsobu focení, pořízení snímků určitého předmětu či osoby na svatbě, je o tom Fotografa povinnen včasně informovat.

V nepravděpodobných případech, které Fotografovi zabrání poskytnout Klientovi objednané služby, např. kvůli zranění, nemoci, zásahu vyšší moci (účastník či svědek dopravní nehody...) či jiným příčinám, které Fotograf nemohl ovlivnit, se Fotograf pokusí zajistit patřičnou náhradu. V případě, že se náhradu zajistit nepodaří nebo to není možné, jakákoliv odpovědnost či závazky Fotografa jsou omezeny na navrácení rezervační částky za objednané služby.

V nepravděpodobných případech, kdy došlo ke ztrátě dat kvůli krádeži, zničení či poruše techniky, je jakákoliv odpovědnost či závazek Fotografa omezena na vrácení přijaté finanční částky za objednané služby.

Bezpečnost

Fotograf i asistent Fotografa si vyhrazují právo opustit místo konání svatby a předčasně ukončit poskytování objednaných služeb v případech urážlivého, výhružného či nepřátelského chování ze strany svatebních hostů, tj. v případech, kdy je ohrožena bezpečnost Fotografa.