OBCHODNÍ PODMÍNKY

(obchodní podmínky fotografie a videa platné od 08. 08. 2022)

Sepsali jsme tyto obchodní podmínky svatební fotografie a videa, abychom zodpověděli vaše často kladené dotazy a mimo jiné i pomohli předcházet komplikacím, k nimž na svatbě může případně dojít.

Souhlas a definice

Fotografem a kameramanem (dále jen Fotograf) je Yorge; Fyzická osoba bude blíže určena ve smlouvě, kterou Fotograf uzavírá s Klientem, tj. snoubenci, kteří si u Fotografa objednali služby či produkty.

Potvrzením objednávky ze strany Klienta, tj. uhrazením zálohy na rezervaci daného termínu, vzniká mezi Fotografem a Klientem smlouva o dílo. Všechny služby nebo produkty, jež si Klient u Fotografa objedná, podléhají těmto Obchodním podmínkám.

Rezervace a platby

Pro pevnou rezervaci termínu je nutné složit zálohu. Fotograf závazně rezervuje Klientem zvolený termín až po uhrazení zálohy. Záloha je splatná v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa.

Záloha je v případě zrušení rezervace, přeložení či zrušení svatby ze strany Klienta nevratná vyjma případu, kdy Klient odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se Fotograf nebude moci v daný termín na svatbu dostavit, např. z důvodu nemoci, zranění, ap., bude záloha Klientovi navrácena.

Doplatek za objednané služby je splatný ihned po svatebním dni v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa. Postprodukce pořízeného materiálu probíhá až po uhrazení doplatku.

fotografie v toskánské aleji se ženichem a nevěstou

Vyhotovení

Rychlost zpracování je vždy podmíněná současným vytížením Fotografa. Běžná doba odevzdání je 2 týdny až 2 měsíce. Fotograf si vyhrazuje právo tuto lhůtu kdykoliv prodloužit, např. z důvodu nemoci nebo nadstandardního vytížení.

Jiní fotografové

Vyhrazujeme si právo být na svatbě jediným Fotografem. Druhý Fotograf je možný pouze po předchozí domluvě.

Harmonogram

Pokud je to relevantní, Klient potvrdí harmonogram svatebního dne během týdne před svatbou. Jakékoliv důležité změny v harmonogramu či místech konání musí být ohlášeny řádným způsobem a včas. Klienty také prosíme, aby si ověřili správnost poskytnutých názvů lokací a adres.

Pro tyto účely slouží především předsvatební schůzka, kterou může Klient využít během týdne před smluveným termínem svatby.

Na svatbách doporučujeme omezit množství přejezdů na minimum. Doba přejezdů se započítává do délky focení i natáčení.

fotografie ženicha a nevěsty připíjející si v autě - svatební fotografie uherské hradiště

Omezení Fotografa

Fotograf může být omezen předpisy, pravidly, popř. správcem místa konání svatby. Klient bere na vědomí, že tyto případné restrikce mohou mít negativní vliv na celkové možnosti Fotografa během výkonu práce.

Jakékoliv žádosti, jednání a komunikace s vedením, úřady či správci za účelem udělení výjimek pro vstup atp. má na starost Klient; Fotograf poskytuje pouze technická doporučení.

Vstup a povolení

Je-li pro vstup na Klientem požadovaná místa, v nichž bude Fotograf poskytovat své služby, vyžadováno vstupné nebo povolení, je povinností Klienta všechna tato povolení či vstupné zajistit. Fotograf v opačném případě nenese žádnou odpovědnost za ušlý čas či zamezení vstupu. Náklady spojené se vstupným apod. hradí Klient.

Parkování

Pokud si je Klient vědom toho, že je v místě konání parkování komplikované nebo vyžaduje povolení, je v zájmu Klienta pro Fotografa parkovací místo vyhradit, zarezervovat, či obstarat povolení. Fotograf není odpovědný za ušlý čas způsobený komplikacemi s parkováním. Náklady spojené s parkováním hradí Klient.

Vzniklé náklady

U cest na svatby po České a Slovenské republice bude doprava zahrnuta v cenové nabídce. U zahraničních svateb bude cestovné stanoveno individuálně.

Vzhledem k tomu, že u cest delších než 2 hodiny hrozí vyšší riziko dopravních komplikací, pokusí se Fotograf s Klientem domluvit na příjezdu den před svatbou a zařízení ubytování v místě konání, aby se těmto případným komplikacím vyhnul. Ubytování hradí Klient.

Klient je povinen Fotografovi na celý den zajistit občerstvení (stačí společný oběd s hosty a večeře/večerní raut). Pokud Klient toto nezajistí, Fotograf má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.

Omezení odpovědnosti

Fotograf není odpovědný za ušlý čas či sníženou kvalitu fotografií/záběrů z důvodů, které nemůže ovlivnit.

Mezi tyto důvody patří např.: překážky kladeny ze strany svatebních hostů, příliš temné prostory obřadních síní a kostelů, zamezení vstupu do konkrétních míst matrikářem či farářem, neestetická pozadí, vady svatebního obleku či šatů, čekání na opožděné hosty a dodavatele, špatné osvětlení, špatné počasí, opoždění programu, poskytnutí špatné adresy místa konání a mimo jiné také nepředvídatelné špatné natočení hostů či snoubenců ve vztahu k fotografovi.

Z výše uvedených důvodů není Fotograf odpovědný za nedoručení jakéhokoliv snímku předmětu či osoby na svatbě. Má-li Klient konkrétní přání o způsobu focení, pořízení snímků určitého předmětu či osoby na svatbě, je o tom Fotografa povinnen včasně informovat.

Klient bere na vědomí, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se proto různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci Díla.

V nepravděpodobných případech, které Fotografovi zabrání poskytnout Klientovi objednané služby, např. kvůli zranění, nemoci, zásahu vyšší moci (účastník či svědek dopravní nehody...) či jiným příčinám, které Fotograf nemohl ovlivnit, se Fotograf pokusí zajistit patřičnou náhradu. V případě, že se náhradu zajistit nepodaří nebo to není možné, jakákoliv odpovědnost či závazky Fotografa jsou omezeny na navrácení rezervační částky za objednané služby.

V nepravděpodobných případech, kdy došlo ke ztrátě dat kvůli krádeži, zničení či poruše techniky, je jakákoliv odpovědnost či závazek Fotografa omezena na vrácení přijaté finanční částky za objednané služby.

Autorské právo

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem Fotografa. Pokud nebylo dohodnuto jinak, Dílo ani jeho části nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Fotografa. Klienti mohou Dílo používat výlučně pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Klient se zavazuje při zveřejňování Díla či jeho části uvádět Zhotovitele jako jeho autora, a že Dílo nebo jeho části nebude jakkoliv upravovat.

Bezpečnost

Fotograf i asistent Fotografa si vyhrazují právo opustit místo konání svatby a předčasně ukončit poskytování objednaných služeb v případech urážlivého, výhružného či nepřátelského chování ze strany svatebních hostů, tj. v případech, kdy je ohrožena bezpečnost Fotografa.

V případě, že je Fotograf nucen z výše uvedených důvodů svatbu předčasně opustit, zpracuje Dílo ze snímků a záběrů, které na svatbě pořídil a nevzniká mu žádná povinnost tuto zkrácenou pracovní dobu finančně kompenzovat.

fotografie slavobrány se židlemi v parku - jak a co zařídit na svatbu - svatební koordinátor