OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 08. 08. 2022)

Na svatbách jsme již zažili téměř vše možné i nemožné. Sepsali jsme proto tyto obchodní podmínky, které vás nemají pouze informovat, nýbrž i sloužit jako návod k prevenci komplikací a nepříjemností, k nimž na svatbě může dojít.

Souhlas a Definice

Fotografem či kameramanem (dále jen Fotograf) je Yorge; Fyzická osoba bude blíže určena ve smlouvě o dílo, kterou Fotograf uzavírá s Klientem, tj. snoubenci, kteří si u Fotografa objednali služby či produkty.

Veškeré objednávky, služby nebo transakce mezi Fotografem a Klientem, ať už učiněné ústně či písemně, podléhají těmto Obchodním podmínkám.

Autorské Právo

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem Fotografa. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Fotografa. Klienti, kteří si u Fotografa objednali služby, mohou Dílo používat výlučně pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Rezervace a termínu

Pro rezervaci zvoleného termínu a času stráveného na svatbě je nutné složit zálohu. Fotograf závazně rezervuje Klientem zvolený termín až po uhrazení zálohy. Tato záloha je v případě zrušení rezervace, přeložení či zrušení svatby ze strany Klienta nevratná vyjma případu, kdy Klient odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se Fotograf nebude moci v daný termín na svatbu dostavit (např. z důvodu nemoci, zranění, atp.), bude Záloha Klientovi navrácena.

Harmonogram

Pokud je to relevantní, Klient potvrdí harmonogram svatebního dne během týdne před svatbou. Jakékoliv důležité změny v harmonogramu či místech konání musí být ohlášeny řádným způsobem a včas.

Omezení fotografa v místě konání

Fotograf je omezen předpisy, pravidly a popř. správcem místa konání svatby. Klient bere na vědomí, že tyto restrikce mohou mít negativní vliv na celkové možnosti Fotografa během výkonu práce. Jakékoliv žádosti, jednání a komunikace s vedením za účelem udělení výjimek pro vstup atd. má na starost Klient; Fotograf v tomto směru poskytuje výhradně technická doporučení.


Povolení a vstupné

Je-li pro vstup na Klientem požadovaná místa, v nichž bude Fotograf poskytovat své služby, vyžadováno vstupné nebo povolení, je povinností Klienta všechna tato povolení či vstupné zajistit. Pokud toto Klient nezajistí, Fotograf nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zpoždění či zamezení vstupu. Jakékoliv náklady spojené se vstupným v místě konání hradí Klient.


Parkování

Fotograf přijíždí na místo konání vozidlem. Pokud si je Klient vědom toho, že je v místě konání parkování problematické nebo je vyžadováno povolení, je v jeho zájmu pro Fotografa parkovací místo vyhradit, zarezervovat či zařídit povolení. Fotograf není odpovědný za ušlý čas způsobený komplikacemi s parkováním. Jakékoliv náklady spojené s parkováním v místě konání hradí Klient.

Vzniklé náklady

U cest na svatby po České i Slovenské republice bude cestovné zahrnuto v cenové nabídce. U zahraničních bude cestovné stanoveno individuálně a nebude v cenové nabídce zahrnuto. V případě cest delších než 2 a půl hodiny je důležité, aby se Fotograf vyhnul komplikacím s dopravou.

Bude-li to relevantní, Fotograf se s Klientem pokusí domluvit na příjezdu den před svatbou a následném zařízení ubytování v den před svatbou (případně v den svatby). Ubytování v těchto případech hradí Klient.

Klient je povinen Fotografovi na celý den zajistit občerstvení. Pokud Klient toto nezajistí, Fotograf má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.

Podmínky

Fotograf není odpovědný za ušlý čas či sníženou kvalitu focení z důvodů, které nemůže ovlivnit. Mezi tyto důvody patří např.: překážky kladeny ze strany svatebních hostů, stísněné prostory obřadních síní a kostelů, zamezení vstupu do konkrétních míst matrikářem či farářem, čekání na opožděné hosty a dodavatele, špatné osvětlení, špatné počasí, opoždění harmonogramu, poskytnutí špatné adresy místa konání apod.

Fotograf není odpovědný za neestetická pozadí či nekvalitní volbu osvětlení, které mohou negativně ovlivnit kvalitu fotografií.

Fotograf není odpovědný za nedoručení jakéhokoliv snímku předmětu či osoby na svatbě. Má-li klient zájem o pořízení určitého předmětu či osoby na svatbě, je o tom Fotografa povinnen včasně informovat.

Omezení Odpovědnosti

V nepravděpodobných případech, které Fotografovi zabrání poskytnout Klientem objednané služby, např. zranění, nemoc, zásah vyšší moci, či jiných příčin, které Fotograf nemohl ovlivnit, se Fotograf pokusí zajistit patřičnou náhradu. V případě, že se náhradu zajistit nepodaří, jakákoliv odpovědnost či závazky Fotografa jsou omezeny na navrácení finanční částky přijaté Klientem za objednané služby.

V nepravděpodobných případech, kdy došlo ke ztrátě dat kvůli krádeži, zničení či poruše techniky (fotoaparáty, paměťové karty, disky), je jakákoliv odpovědnost či závazek Fotografa omezen na vrácení finanční částky přijaté za objednané služby.

Bezpečnost

Fotograf si vyhrazuje právo opustit místo konání svatby a předčasně ukončit poskytování objednaných služeb v případech nemístného, urážlivého, výhružného či nepřátelského chování ze strany svatebních hostů; nebo v případech, kdy je ohrožena bezpečnost Fotografa.

Platby

Záloha za sjednané služby je splatná v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa. Doplatek za sjednané služby je splatný ihned po svatbě v souladu se zaslanou fakturou ze strany Fotografa.


Model Release

Klient Fotografovi uděluje časově i teritoriálně neomezenou, výhradní licenci k užití a zveřejnění díla. Klient se vzdává nároku na jakýkoliv zisk vzniklý uživáním díla.

Jiní Fotografové

Zhotovitel si vyhrazuje právo být na svatbě jediným fotografem a/nebo kameramanem. Druhý fotograf/kameraman je možný pouze po předchozí domluvě.